Україна. Основні закони. Коментарі народу і правозахисту.

Україна. Основні закони.

Коментарі народу і правозахисту

РЕЗУЛЬТАТ:

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Розділ I Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства Стаття 3. Визначення понять Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство Стаття 6. Право на судовий захист Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства Стаття 8. Верховенство права Стаття 9. Законність Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду Стаття 14. Обов'язковість судових рішень Стаття 15. Мова адміністративного судочинства Стаття 15-1. Автоматизована система документообігу суду Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Глава 1 АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого {Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону № 4054-VI від 17.11.2011} {Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Глава 2 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово {Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1475-VI від 05.06.2009} Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів {Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів Стаття 26. Незмінність складу суду Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи {Статтю 28 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 4176-VI від 20.12.2011} Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід) Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід) Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді Глава 3 СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ Стаття 33. Повістки {Статтю 33 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо направлення текстів повісток електронною поштою, факсом (телефаксом) які вводяться в дію з дня повідомлення Державною судовою адміністрацією України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" про початок функціонування Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень} Стаття 34. Зміст повістки Стаття 35. Вручення повістки Стаття 36. Час вручення повістки Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки Стаття 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання Глава 4 ФІКСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами Стаття 42. Ведення журналу судового засідання Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання Стаття 45. Складення протоколу Стаття 46. Зміст протоколу Стаття 46-1. Зауваження до протоколу Глава 5 УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ § 1. Особи, які беруть участь у справі Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі Стаття 50. Сторони Стаття 51. Права та обов'язки сторін Стаття 52. Заміна неналежної сторони Стаття 53. Треті особи {Статтю 53 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб Стаття 55. Процесуальне правонаступництво Стаття 56. Представники Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 59. Повноваження представника в суді Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу Стаття 63. Секретар судового засідання Стаття 64. Судовий розпорядник Стаття 65. Свідок Стаття 66. Експерт Стаття 67. Спеціаліст Стаття 68. Перекладач Глава 6 ДОКАЗИ Стаття 69. Поняття доказів Стаття 70. Належність та допустимість доказів Стаття 71. Обов'язок доказування Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування Стаття 73. Забезпечення доказів Стаття 74. Способи забезпечення доказів Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників Стаття 77. Показання свідка Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування) Стаття 79. Письмові докази Стаття 80. Речові докази Стаття 81. Призначення судової експертизи Стаття 82. Висновок експерта Стаття 83. Комісійна експертиза Стаття 84. Комплексна експертиза Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи Стаття 86. Оцінка доказів Глава 7 СУДОВІ ВИТРАТИ Стаття 87. Види судових витрат Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат {Статтю 89 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011} Стаття 90. Витрати на правову допомогу Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи Стаття 94. Розподіл судових витрат Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача від адміністративного позову Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін Стаття 97. Визначення розміру судових витрат Стаття 98. Рішення щодо судових витрат Глава 8 СТРОКИ Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду {Статтю 99 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду Стаття 101. Процесуальні строки Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків {Статтю 102 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Стаття 103. Обчислення процесуального строку Розділ III ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ Глава 1 ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову {Статтю 105 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 106. Вимоги до позовної заяви Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі {Статтю 107 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 107 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 107 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі {Статтю 109 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Глава 2 ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду Стаття 111. Попереднє судове засідання Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень Стаття 115. Судове доручення Стаття 115-1. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави Стаття 115-2. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги Стаття 115-3. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів Стаття 115-4. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів Стаття 115-5. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову {Статтю 117 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1616-VI від 21.08.2009 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009} Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову Стаття 119. Ознайомлення зі справою Стаття 120. Обов'язковість особистої участі Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження Глава 3 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні Стаття 122-1. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні Стаття 124. Відкриття судового засідання Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу {Статтю 127 доповнено новою частиною першою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі {Статтю 128 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду Стаття 137. Зміна позовних вимог Стаття 138. Дослідження доказів Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі {Статтю 139 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів Стаття 141. Порядок допиту свідків {Статтю 141 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків Стаття 143. Дослідження письмових доказів Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції Стаття 145. Дослідження речових доказів Стаття 145-1. Зберігання речових доказів Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів Стаття 147. Огляд доказів на місці Стаття 148. Дослідження висновку експерта Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами Стаття 152. Судові дебати Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати Глава 4 ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ. ЗУПИНЕННЯ, ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі Стаття 157. Закриття провадження у справі Глава 5 СУДОВІ РІШЕННЯ Стаття 158. Види судових рішень Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови {Статтю 161 доповнено частиною другою згідно із Законом № 3932-VI від 20.10.2011} Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи {Статтю 162 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Стаття 163. Зміст постанови Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог Стаття 165. Зміст ухвали Стаття 166. Окремі ухвали суду Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки {Статтю 167 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Стаття 168. Додаткове судове рішення Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні Стаття 170. Роз'яснення судового рішення Глава 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень Стаття 171-1. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України {Статтю 171-1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 887-VII від 14.03.2014} Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум {Статтю 174 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу {Статтю 175 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013} Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження {Статтю 177 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 1616-VI від 21.08.2009} Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби {Статтю 181 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання Стаття 183-1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності Стаття 183-2. Скорочене провадження {Статтю 183-2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} {Статтю 183-2 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014} {Статтю 183-2 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 5404-VI від 02.10.2012} Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів Стаття 183-4. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них Стаття 183-5. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Розділ IV ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ Глава 1 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Стаття 184. Суд апеляційної інстанції Стаття 185. Право на апеляційне оскарження Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження Стаття 187. Вимоги до апеляційної скарги Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг {Статтю 188 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції {Статтю 189 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону № 4176-VI від 20.12.2011} {Статтю 189 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону № 4176-VI від 20.12.2011} {Статтю 189 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 189 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 4176-VI від 20.12.2011} Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги Стаття 193. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції {Статтю 195 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 195-1. Строк розгляду апеляційної скарги Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін {Статтю 200 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі Стаття 204. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції Стаття 209. Повернення адміністративної справи {Статтю 209 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Глава 2 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Стаття 210. Суд касаційної інстанції Стаття 211. Право на касаційне оскарження Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції Стаття 214-1. Строки розгляду касаційної скарги Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги Стаття 218. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції Стаття 220-1. Попередній розгляд справи Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції Стаття 232-1. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції Стаття 234. Повернення адміністративної справи {Статтю 234 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ Стаття 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень {Статтю 238 доповнено новою частиною згідно із Законом № 887-VII від 14.03.2014} {Статтю 238 доповнено частиною згідно із Законом № 3932-VI від 20.10.2011; в редакції Закону № 887-VII від 14.03.2014} Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень Стаття 239-1. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень Стаття 239-2. Перевірка Вищим адміністративним судом України відповідності заяви вимогам цього Кодексу {Статтю 239-2 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 4847-VI від 24.05.2012} {Статтю 239-2 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 887-VII від 14.03.2014} Стаття 240. Допуск Вищим адміністративним судом України справи до провадження {Статтю 240 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3932-VI від 20.10.2011} {Статтю 240 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 887-VII від 14.03.2014} Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви {Статтю 243 доповнено новою частиною згідно із Законом № 887-VII від 14.03.2014} Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви Стаття 244-1. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення Стаття 244-2. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України {Статтю 244-2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 3932-VI від 20.10.2011} Глава 4 ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами Стаття 253. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами Розділ V ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах Стаття 258. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання {Статтю 256 доповнено новою частиною другою згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Стаття 259. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження Стаття 265. Поворот виконання судових рішень Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону № 4054-VI від 17.11.2011} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4054-VI від 17.11.2011} {Статтю 267 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010} Розділ VI ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу Стаття 269. Види заходів процесуального примусу Стаття 270. Попередження і видалення із залу судового засідання Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом Стаття 272. Привід Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі Стаття 274. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду Стаття 278. Розгляд справи Стаття 279. Рішення суду Стаття 280. Звільнення заявника від судових витрат Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Публікації документа
Знайдено статей: 391
Розділи
Загальна декларація прав людиниКонвенція про захист прав людини і основоположних свободКОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗакон 'Про вибори Президента України'Закон 'Про вибори народних депутатів України'ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦК)ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (ЦПК)Закон 'Про запобігання корупції'Сімейний кодексКодекс України про адміністративні правопорушенняКОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВАГосподарський кодексГосподарський процесуальний кодексКримінальний кодексКримінальний процесуальний кодексЖитловий кодексМитний кодексЗемельний кодексЛісовий кодексПодатковий кодексЗакон 'Про державну службу'Закон 'Про звернення громадян'Закон 'Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні' (реєстрація в Україні)Закон 'Про національну поліцію'Закон 'Про прокуратуру'Постанова КМУ 'Про Правила дорожнього руху'Закон 'Про захист прав споживачів'
Коментарі
Коментарі народу і правозахисту Коментарі правозахисту
Новини ELTASK.COM (розробника)
NAROD.top Зупини війну! Зупини знущання над народом! Проголосуй у нашій новій програмі "Україна. Голосування від правозахисту." ! Правозахисту потрібні підстави та аргументи, щоб змінювати діяльність "слуг народу" та самих "слуг народу"! Сповіщайте, будь ласка, іншим людям про голосування!

Новости ELTASK.COM (разработчика)
PRESSA.top Жизнь - не такая, как Вы хотите? Скажите об этом миру - напишите статью на народном портале PRESSA.TOP и станьте журналистом! Найдите единомышленников и ВЫ СМОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ МИР И ВАШУ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! С порталом PRESSA.TOP вы можете работать в любом браузере. На android-смартфонах удобнее работать в нашей новой программе "Журналист народного портала PRESSA.TOP".

Новини.
28.08.2018. На вимогу правозахисту додано закони "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Copyright 2018 © ELTASK.COM. All rights reserved.
Downloads: 476 / 79571999. Delta: 0.00690 с
Сайт: NAROD.top